AKTUALNY ETAP INWESTYCJI:

OPRACOWANIE STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWEGO Z ELEMENTAMI KONCEPCJI PROGRAMOWEJ (STEŚ-R) ORAZ MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA INWESTYCJI PN. „BUDOWA OBWODNICY LĘDZIN W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ DK46”


Zaawansowanie prac projektowych 8.05.2024 :

W dniu 8.05.2024 r. został złożony do Wójta Gminy Chrząstowice wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)

Przebieg wariantu, dla którego Inwestor (GDDKiA) wnioskuje o wydanie DŚU przedstawiono poniżej:

Plan prac projektowych na II etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ-R II):

Kontynuacja praco projektowych na kolejnym etapie, t.j. STEŚ-R II, polegających na doszczegółowieniu rozwiązań projektowych dla rekomendowanego wariantu 4, obejmujących m. in.:

 • udział w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • opracowanie mapy do celów projektowych,
 • wykonanie badań geofizycznych wraz w dokumentacją geofizyczną,
 • wykonanie szczegółowych badań geologicznych wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską,
 • organizację spotkania informacyjnego w zakresie przebiegu dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy,
 • przeprowadzenie audytu BRD,
 • opracowanie koncepcji programowej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zaawansowanie prac projektowych 14.03.2024 :

– W dniu 08.03.2024 r. został podpisany protokół z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), który kończy etap STEŚ.

– W oparciu o wykonaną w ramach etapu I Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ-R I) Wielokryterialną Analizę Porównawczą, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach KOPI rekomenduje wariant 4

– Przewidywany termin złożenia wniosku o wydanie DŚU marzec/kwiecień 2024.

Przebieg wariantu 4 przedstawiono poniżej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zaawansowanie prac projektowych: 30.06.2023

 • opublikowano raport ze spotkania informacyjnego
 • zakończono inwentaryzację przyrodniczą
 • w lipcu br. planowane jest wykonanie badań geologicznych
 • trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego – etap I